NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 06-06-2020
05-06-2020 38 TRÚNG SVIP SL: 38X2
04-06-2020 59 TRÚNG SVIP SL: 59X2
03-06-2020 33 TRÚNG SVIP SL: 33X2
02-06-2020 25 TRÚNG SVIP SL: 25X2
01-06-2020 08 TRÚNG SVIP SL: 08X2
31-05-2020 43 TRÚNG SVIP SL: 43X2
30-05-2020 80 TRÚNG SVIP SL: 80X2
29-05-2020 19 TRÚNG SVIP SL: 19X2
28-05-2020 63 TRÚNG SVIP SL: 63X2
27-05-2020 73 TRÚNG SVIP SL: 73X2
26-05-2020 61 TRÚNG SVIP SL: 61X2
25-05-2020 93 TRƯỢT
24-05-2020 13 TRƯỢT
23-05-2020 84 TRÚNG SVIP SL: 84X2