NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 28-10-2020
28-10-2020 16 TRÚNG SVIP SL: 16X2
27-10-2020 79 TRÚNG SVIP SL: 79X2
26-10-2020 81 TRÚNG SVIP SL: 81X2
25-10-2020 39 TRÚNG SVIP SL: 39X2
24-10-2020 80 TRÚNG SVIP SL: 80X2
23-10-2020 97 TRƯỢT
22-10-2020 83 TRƯỢT
21-10-2020 11 TRÚNG SVIP SL: 11
20-10-2020 93 TRƯỢT
19-10-2020 76 TRÚNG SVIP SL: 76
18-10-2020 92 TRÚNG SVIP SL: 92X2
17-10-2020 00 TRÚNG SVIP SL: 00X2
16-10-2020 21 TRÚNG SVIP SL: 21X2
15-10-2020 79 TRÚNG SVIP SL: 79X2