NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 24-08-2019
23-08-2019 47 TRÚNG SVIP ĐỀ: 47
22-08-2019 93 TRÚNG SVIP ĐỀ: 93
21-08-2019 37 TRÚNG SVIP ĐỀ: 37
20-08-2019 65 TRÚNG SVIP ĐỀ: 65
19-08-2019 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
18-08-2019 11 TRÚNG SVIP ĐỀ: 11
17-08-2019 98 TRÚNG SVIP ĐỀ: 98
16-08-2019 74 TRÚNG SVIP ĐỀ: 74
15-08-2019 74 TRÚNG SVIP ĐỀ: 74
14-08-2019 84 TRÚNG SVIP ĐỀ: 84
13-08-2019 41 TRƯỢT
12-08-2019 59 TRÚNG SVIP ĐỀ: 59
11-08-2019 76 TRÚNG SVIP ĐỀ: 76
10-08-2019 40 TRÚNG SVIP ĐỀ: 40