NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ tư, 28-10-2020
28-10-2020 17 TRƯỢT
27-10-2020 38 TRÚNG SVIP ĐỀ: 38
26-10-2020 46 TRÚNG SVIP ĐỀ: 46X2
25-10-2020 37 TRƯỢT
24-10-2020 38 TRƯỢT
23-10-2020 35 TRƯỢT
22-10-2020 89 TRƯỢT
21-10-2020 53 TRÚNG LÔ: 53
20-10-2020 57 TRÚNG SVIP ĐỀ: 57
19-10-2020 25 TRÚNG SVIP ĐỀ: 25
18-10-2020 18 TRƯỢT
17-10-2020 79 TRÚNG LÔ: 79
16-10-2020 08 TRÚNG SVIP ĐỀ: 08X2
15-10-2020 28 TRÚNG SVIP ĐỀ: 28