NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 06-06-2020
05-06-2020 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13X2
04-06-2020 78 TRÚNG SVIP ĐỀ: 78
03-06-2020 00 TRÚNG SVIP ĐỀ: 00
02-06-2020 22 TRÚNG SVIP ĐỀ: 22
01-06-2020 23 TRÚNG SVIP ĐỀ: 23
31-05-2020 34 TRÚNG SVIP ĐỀ: 34X2
30-05-2020 64 TRÚNG SVIP ĐỀ: 64
29-05-2020 54 TRÚNG SVIP ĐỀ: 54X2
28-05-2020 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13X2
27-05-2020 61 TRÚNG SVIP ĐỀ: 61
26-05-2020 54 TRÚNG SVIP ĐỀ: 54
25-05-2020 11 TRÚNG SVIP ĐỀ: 11X3
24-05-2020 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
23-05-2020 91 TRÚNG SVIP ĐỀ: 91