NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ ba, 20-04-2021
20-04-2021 75 TRÚNG SVIP ĐỀ: 75
19-04-2021 65 TRÚNG SVIP ĐỀ: 65
18-04-2021 00 TRÚNG SVIP ĐỀ: 00
17-04-2021 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80X2
16-04-2021 89 TRÚNG SVIP ĐỀ: 89
15-04-2021 83 TRƯỢT
14-04-2021 96 TRÚNG LÔ: 96
13-04-2021 05 TRÚNG SVIP ĐỀ: 05X2
12-04-2021 49 TRÚNG LÔ: 49
11-04-2021 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13
10-04-2021 23 TRƯỢT
09-04-2021 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
08-04-2021 04 TRÚNG SVIP ĐỀ: 04
07-04-2021 76 TRƯỢT