NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ ba, 28-09-2021
27-09-2021 11 TRÚNG SVIP ĐỀ: 11X2
26-09-2021 94 TRÚNG SVIP ĐỀ: 94X2
25-09-2021 18 TRƯỢT
24-09-2021 78 TRÚNG SVIP ĐỀ: 78
23-09-2021 34 TRÚNG SVIP ĐỀ: 34
22-09-2021 83 TRƯỢT
21-09-2021 93 TRƯỢT
20-09-2021 29 TRƯỢT
19-09-2021 56 TRÚNG LÔ: 56
18-09-2021 02 TRÚNG LÔ: 02
17-09-2021 30 TRÚNG SVIP ĐỀ: 30X2
16-09-2021 94 TRÚNG LÔ: 94
15-09-2021 65 TRÚNG SVIP ĐỀ: 65
14-09-2021 69 TRƯỢT