NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 25-06-2021
24-06-2021 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
23-06-2021 99 TRÚNG SVIP ĐỀ: 99
22-06-2021 05 TRÚNG SVIP ĐỀ: 05
21-06-2021 40 TRƯỢT
20-06-2021 99 TRÚNG SVIP ĐỀ: 99
19-06-2021 73 TRƯỢT
18-06-2021 61 TRÚNG SVIP ĐỀ: 61
17-06-2021 68 TRÚNG LÔ: 68
16-06-2021 21 TRƯỢT
15-06-2021 83 TRÚNG SVIP ĐỀ: 83
14-06-2021 46 TRÚNG SVIP ĐỀ: 46X2
13-06-2021 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
12-06-2021 82 TRƯỢT
11-06-2021 49 TRƯỢT