NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 25-06-2021
24-06-2021 39 TRÚNG SVIP BT: 39
23-06-2021 32 TRÚNG SVIP BT: 32
22-06-2021 58 TRÚNG SVIP BT: 58X2
21-06-2021 11 TRÚNG SVIP BT: 11
20-06-2021 90 TRÚNG SVIP BT: 90
19-06-2021 95 TRÚNG SVIP BT: 95
18-06-2021 61 TRÚNG SVIP BT: 61
17-06-2021 68 TRÚNG SVIP BT: 68
16-06-2021 03 TRÚNG SVIP BT: 03
15-06-2021 49 TRÚNG SVIP BT: 49
14-06-2021 76 TRÚNG SVIP BT: 76
13-06-2021 75 TRÚNG SVIP BT: 75
12-06-2021 66 TRÚNG SVIP BT: 66
11-06-2021 84 TRÚNG SVIP BT: 84