NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 06-06-2020
05-06-2020 01 TRÚNG SVIP BT: 01
04-06-2020 54 TRÚNG SVIP BT: 54
03-06-2020 27 TRÚNG SVIP BT: 27
02-06-2020 83 TRÚNG SVIP BT: 83
01-06-2020 52 TRÚNG SVIP BT: 52
31-05-2020 59 TRÚNG SVIP BT: 59
30-05-2020 95 TRÚNG SVIP BT: 95
29-05-2020 36 TRÚNG SVIP BT: 36
28-05-2020 80 TRÚNG SVIP BT: 80
27-05-2020 55 TRÚNG SVIP BT: 55
26-05-2020 01 TRÚNG SVIP BT: 01
25-05-2020 63 TRƯỢT
24-05-2020 79 TRÚNG SVIP BT: 79
23-05-2020 58 TRÚNG SVIP BT: 58