NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 24-08-2019
23-08-2019 12 TRÚNG SVIP BT: 12
22-08-2019 41 TRÚNG SVIP BT: 41
21-08-2019 54 TRÚNG SVIP BT: 54
20-08-2019 32 TRÚNG SVIP BT: 32
19-08-2019 91 TRÚNG SVIP BT: 91
18-08-2019 11 TRÚNG SVIP BT: 11X2
17-08-2019 90 TRÚNG SVIP BT: 90
16-08-2019 88 TRÚNG SVIP BT: 88
15-08-2019 83 TRÚNG SVIP BT: 83
14-08-2019 64 TRÚNG SVIP BT: 64X2
13-08-2019 55 TRÚNG SVIP BT: 55
12-08-2019 93 TRÚNG SVIP BT: 93
11-08-2019 38 TRÚNG SVIP BT: 38
10-08-2019 92 TRÚNG SVIP BT: 92