NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 20-04-2021
20-04-2021 64 TRÚNG SVIP BT: 64
19-04-2021 69 TRÚNG SVIP BT: 69
18-04-2021 97 TRƯỢT
17-04-2021 10 TRÚNG SVIP BT: 10
16-04-2021 95 TRƯỢT
15-04-2021 44 TRÚNG SVIP BT: 44
14-04-2021 96 TRÚNG SVIP BT: 96
13-04-2021 93 TRƯỢT
12-04-2021 82 TRÚNG SVIP BT: 82
11-04-2021 22 TRÚNG SVIP BT: 22
10-04-2021 27 TRÚNG SVIP BT: 27
09-04-2021 15 TRÚNG SVIP BT: 15
08-04-2021 28 TRƯỢT
07-04-2021 93 TRÚNG SVIP BT: 93