NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-10-2019
22-10-2019 24 TRÚNG SVIP BT: 24
21-10-2019 34 TRÚNG SVIP BT: 34
20-10-2019 73 TRÚNG SVIP BT: 73
19-10-2019 67 TRÚNG SVIP BT: 67
18-10-2019 11 TRÚNG SVIP BT: 11
17-10-2019 60 TRÚNG SVIP BT: 60
16-10-2019 81 TRÚNG SVIP BT: 81
15-10-2019 29 TRÚNG SVIP BT: 29X2
14-10-2019 87 TRÚNG SVIP BT: 87
13-10-2019 77 TRÚNG SVIP BT: 77
12-10-2019 86 TRÚNG SVIP BT: 86X2
11-10-2019 87 TRÚNG SVIP BT: 87
10-10-2019 21 TRÚNG SVIP BT: 21
09-10-2019 84 TRÚNG SVIP BT: 84X2