NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 28-09-2021
27-09-2021 26 TRÚNG SVIP BT: 26
26-09-2021 61 TRÚNG SVIP BT: 61
25-09-2021 35 TRÚNG SVIP BT: 35
24-09-2021 18 TRÚNG SVIP BT: 18
23-09-2021 39 TRÚNG SVIP BT: 39
22-09-2021 68 TRÚNG SVIP BT: 68
21-09-2021 55 TRÚNG SVIP BT: 55
20-09-2021 19 TRÚNG SVIP BT: 19X3
19-09-2021 36 TRÚNG SVIP BT: 36
18-09-2021 74 TRÚNG SVIP BT: 74
17-09-2021 29 TRÚNG SVIP BT: 29
16-09-2021 94 TRÚNG SVIP BT: 94
15-09-2021 92 TRÚNG SVIP BT: 92
14-09-2021 79 TRÚNG SVIP BT: 79