NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 28-10-2020
28-10-2020 07 TRÚNG SVIP BT: 07
27-10-2020 38 TRÚNG SVIP BT: 38
26-10-2020 30 TRÚNG SVIP BT: 30
25-10-2020 83 TRÚNG SVIP BT: 83
24-10-2020 48 TRÚNG SVIP BT: 48
23-10-2020 63 TRÚNG SVIP BT: 63
22-10-2020 96 TRÚNG SVIP BT: 96X2
21-10-2020 70 TRÚNG SVIP BT: 70X3
20-10-2020 94 TRÚNG SVIP BT: 94
19-10-2020 08 TRÚNG SVIP BT: 08
18-10-2020 66 TRÚNG SVIP BT: 66
17-10-2020 70 TRÚNG SVIP BT: 70
16-10-2020 85 TRÚNG SVIP BT: 85
15-10-2020 26 TRÚNG SVIP BT: 26