NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 20-04-2021
20-04-2021 475 TRÚNG SVIP 3C: 475
19-04-2021 465 TRƯỢT
18-04-2021 600 TRƯỢT
17-04-2021 780 TRÚNG SVIP 3C: 780
16-04-2021 889 TRƯỢT
15-04-2021 982 TRÚNG SVIP 3C: 982
14-04-2021 295 TRÚNG SVIP 3C: 295
13-04-2021 505 TRƯỢT
12-04-2021 039 TRÚNG SVIP 3C: 039
11-04-2021 113 TRƯỢT
10-04-2021 313 TRÚNG SVIP 3C: 313
09-04-2021 170 TRƯỢT
08-04-2021 904 TRÚNG SVIP 3C: 904
07-04-2021 675 TRÚNG SVIP 3C: 675