NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-10-2019
22-10-2019 237 TRÚNG SVIP 3C: 237
21-10-2019 174 TRÚNG SVIP 3C: 174
20-10-2019 749 TRÚNG SVIP 3C: 749
19-10-2019 598 TRÚNG SVIP 3C: 598
18-10-2019 897 TRÚNG SVIP 3C: 897
17-10-2019 461 TRÚNG SVIP 3C: 461
16-10-2019 641 TRÚNG SVIP 3C: 641
15-10-2019 930 TRÚNG SVIP 3C: 930
14-10-2019 511 TRÚNG SVIP 3C: 511
13-10-2019 348 TRÚNG SVIP 3C: 348
12-10-2019 409 TRÚNG SVIP 3C: 409
11-10-2019 768 TRÚNG SVIP 3C: 768
10-10-2019 946 TRÚNG SVIP 3C: 946
09-10-2019 084 TRÚNG SVIP 3C: 084