NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 25-06-2021
24-06-2021 979 TRƯỢT
23-06-2021 799 TRƯỢT
22-06-2021 605 TRƯỢT
21-06-2021 141 TRÚNG SVIP 3C: 141
20-06-2021 799 TRÚNG SVIP 3C: 799
19-06-2021 472 TRÚNG SVIP 3C: 472
18-06-2021 761 TRÚNG SVIP 3C: 761
17-06-2021 367 TRÚNG SVIP 3C: 367
16-06-2021 622 TRÚNG SVIP 3C: 622
15-06-2021 583 TRƯỢT
14-06-2021 146 TRÚNG SVIP 3C: 146
13-06-2021 979 TRƯỢT
12-06-2021 383 TRƯỢT
11-06-2021 448 TRƯỢT