NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 28-10-2020
28-10-2020 707 TRÚNG SVIP 3C: 707
27-10-2020 538 TRÚNG SVIP 3C: 538
26-10-2020 946 TRÚNG SVIP 3C: 946
25-10-2020 536 TRƯỢT
24-10-2020 228 TRƯỢT
23-10-2020 225 TRƯỢT
22-10-2020 879 TRÚNG SVIP 3C: 879
21-10-2020 143 TRƯỢT
20-10-2020 157 TRÚNG SVIP 3C: 157
19-10-2020 225 TRÚNG SVIP 3C: 225
18-10-2020 419 TRƯỢT
17-10-2020 569 TRƯỢT
16-10-2020 508 TRƯỢT
15-10-2020 428 TRÚNG SVIP 3C: 428