NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 28-09-2021
27-09-2021 011 TRÚNG SVIP 3C: 011
26-09-2021 794 TRƯỢT
25-09-2021 408 TRÚNG SVIP 3C: 408
24-09-2021 678 TRÚNG SVIP 3C: 678
23-09-2021 634 TRƯỢT
22-09-2021 873 TRÚNG SVIP 3C: 873
21-09-2021 183 TRƯỢT
20-09-2021 019 TRÚNG SVIP 3C: 019
19-09-2021 957 TRÚNG SVIP 3C: 957
18-09-2021 901 TRÚNG SVIP 3C: 901
17-09-2021 430 TRƯỢT
16-09-2021 093 TRÚNG SVIP 3C: 093
15-09-2021 965 TRÚNG SVIP 3C: 965
14-09-2021 159 TRÚNG SVIP 3C: 159