NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 28-09-2021
27-09-2021 33 | 97 28 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 97
26-09-2021 17 | 79 93 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 79 93
25-09-2021 96 | 94 83 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 94 83
24-09-2021 40 | 16 69 TRÚNG SL: 40X2 | TRÚNG XIÊN 2: 16 69
23-09-2021 19 | 83 19 TRÚNG SL: 19X2 | TRÚNG XIÊN 2: 83 19X2
22-09-2021 41 | 73 80 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 73X2 80
21-09-2021 62 | 12 81 TRÚNG SL: 62 | TRÚNG LÔ: 12
20-09-2021 00 | 96 19 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG XIÊN 2: 96 19X3
19-09-2021 17 | 41 13 TRÚNG SL: 17 | TRÚNG LÔ: 41
18-09-2021 92 | 78 83 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 78 83X2
17-09-2021 68 | 99 05 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 99 05
16-09-2021 98 | 74 20 TRƯỢT | TRƯỢT
15-09-2021 82 | 82 49 TRÚNG SL: 82X2 | TRÚNG LÔ: 82X2
14-09-2021 11 | 67 51 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 67