NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 20-04-2021
20-04-2021 58 | 13 12 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 13 12
19-04-2021 47 | 80 13 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 80X2 13
18-04-2021 16 | 70 62 TRÚNG SL: 16X2 | TRÚNG XIÊN 2: 70X2 62
17-04-2021 29 | 12 82 TRÚNG SL: 29X2 | TRÚNG XIÊN 2: 12 82
16-04-2021 08 | 06 99 TRÚNG SL: 08X2 | TRÚNG XIÊN 2: 06X2 99
15-04-2021 00 | 06 23 TRÚNG SL: 00 | TRÚNG XIÊN 2: 06 23
14-04-2021 31 | 39 74 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 39
13-04-2021 90 | 66 94 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 94
12-04-2021 99 | 84 82 TRÚNG SL: 99X2 | TRÚNG XIÊN 2: 84 82
11-04-2021 22 | 89 01 TRÚNG SL: 22 | TRƯỢT
10-04-2021 83 | 37 60 TRÚNG SL: 83 | TRÚNG XIÊN 2: 37 60
09-04-2021 85 | 82 92 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 92
08-04-2021 69 | 22 03 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 22X2 03
07-04-2021 71 | 84 42 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 84 42