NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 28-10-2020
28-10-2020 06 | 88 07 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 88 07
27-10-2020 78 | 19 27 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 19 27
26-10-2020 71 | 24 50 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 24 50
25-10-2020 49 | 54 30 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 30
24-10-2020 80 | 49 79 TRÚNG SL: 80X2 | TRÚNG LÔ: 79
23-10-2020 05 | 28 64 TRÚNG SL: 05X2 | TRÚNG XIÊN 2: 28 64
22-10-2020 04 | 41 40 TRÚNG SL: 04X2 | TRÚNG XIÊN 2: 41 40X2
21-10-2020 25 | 05 62 TRÚNG SL: 25 | TRÚNG LÔ: 62
20-10-2020 15 | 27 64 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 64X2
19-10-2020 28 | 28 73 TRÚNG SL: 28 | TRÚNG LÔ: 28
18-10-2020 82 | 26 27 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 26 27
17-10-2020 00 | 70 09 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG XIÊN 2: 70 09
16-10-2020 11 | 41 17 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 41 17
15-10-2020 69 | 47 21 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 47