NGÀY CẤP SIÊU LÔ + ĐỀ 4 KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-10-2019
22-10-2019 21 | 37 38 36 27 TRÚNG SIÊU LÔ: 21X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 37
21-10-2019 30 | 74 75 84 64 TRÚNG SIÊU LÔ: 30X4 | TRÚNG ĐỀ 4: 74X2
20-10-2019 17 | 49 39 59 48 TRÚNG SIÊU LÔ: 17X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 49
19-10-2019 10 | 98 97 99 88 TRÚNG SIÊU LÔ: 10X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 98
18-10-2019 48 | 98 97 87 96 TRÚNG SIÊU LÔ: 48X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 97X2
17-10-2019 73 | 61 70 62 52 TRÚNG SIÊU LÔ: 73X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 61
16-10-2019 16 | 40 41 51 42 TRÚNG SIÊU LÔ: 16X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 41X2
15-10-2019 29 | 31 41 30 40 TRÚNG SIÊU LÔ: 29X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 30
14-10-2019 75 | 11 12 02 21 TRÚNG SIÊU LÔ: 75X3 | TRÚNG ĐỀ 4: 11
13-10-2019 81 | 49 48 58 38 TRÚNG SIÊU LÔ: 81X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 48
12-10-2019 34 | 09 08 19 18 TRÚNG SIÊU LÔ: 34X2 TRÚNG LÔ: 09
11-10-2019 95 | 68 78 67 69 TRÚNG SIÊU LÔ: 95X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 68
10-10-2019 83 | 46 45 36 35 TRÚNG SIÊU LÔ: 83X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 46
09-10-2019 70 | 84 83 73 74 TRÚNG SIÊU LÔ: 70X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 84X2