NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 28-10-2020
28-10-2020 17 | 06 TRƯỢT | TRƯỢT
27-10-2020 38 | 79 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG SL: 79X2
26-10-2020 46 | 81 TRÚNG ĐỀ: 46X2 | TRÚNG SL: 81X2
25-10-2020 26 | 49 TRƯỢT | TRƯỢT
24-10-2020 29 | 81 TRƯỢT | TRƯỢT
23-10-2020 26 | 05 TRÚNG LÔ: 26 | TRÚNG SL: 05X2
22-10-2020 69 | 03 TRƯỢT | TRƯỢT
21-10-2020 43 | 25 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRÚNG SL: 25
20-10-2020 58 | 26 TRƯỢT | TRÚNG SL: 26
19-10-2020 25 | 17 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRƯỢT
18-10-2020 29 | 92 TRƯỢT | TRÚNG SL: 92X2
17-10-2020 69 | 00 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRÚNG SL: 00X2
16-10-2020 09 | 21 TRƯỢT | TRÚNG SL: 21X2
15-10-2020 28 | 89 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRƯỢT