NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 06-06-2020
05-06-2020 13 | 48 TRÚNG ĐỀ: 13X2 | TRƯỢT
04-06-2020 78 | 59 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG SL: 59X2
03-06-2020 00 | 43 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRƯỢT
02-06-2020 22 | 35 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG SL: 35
01-06-2020 23 | 08 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRÚNG SL: 08X2
31-05-2020 34 | 42 TRÚNG ĐỀ: 34X2 | TRƯỢT
30-05-2020 65 | 70 TRÚNG LÔ: 65 | TRƯỢT
29-05-2020 65 | 29 TRƯỢT | TRƯỢT
28-05-2020 13 | 62 TRÚNG ĐỀ: 13X2 | TRÚNG SL: 62
27-05-2020 61 | 83 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRƯỢT
26-05-2020 55 | 61 TRÚNG LÔ: 55 | TRÚNG SL: 61X2
25-05-2020 11 | 25 TRÚNG ĐỀ: 11X3 | TRƯỢT
24-05-2020 89 | 93 TRƯỢT | TRƯỢT
23-05-2020 91 | 83 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRƯỢT