NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 20-04-2021
20-04-2021 75 | 49 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRƯỢT
19-04-2021 65 | 26 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT
18-04-2021 00 | 16 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG SL: 16X2
17-04-2021 81 | 28 TRƯỢT | TRÚNG SL: 28
16-04-2021 99 | 18 TRÚNG LÔ: 99 | TRÚNG SL: 18
15-04-2021 92 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00
14-04-2021 86 | 42 TRƯỢT | TRƯỢT
13-04-2021 06 | 80 TRƯỢT | TRÚNG SL: 80X2
12-04-2021 39 | 89 TRÚNG ĐỀ: 39 | TRƯỢT
11-04-2021 13 | 31 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
10-04-2021 03 | 86 TRƯỢT | TRÚNG SL: 86
09-04-2021 80 | 13 TRƯỢT | TRƯỢT
08-04-2021 04 | 79 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG SL: 79X2
07-04-2021 75 | 60 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRƯỢT