NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-10-2019
22-10-2019 37 | 21 TRÚNG ĐỀ: 37 TRÚNG SIÊU LÔ: 21X2
21-10-2019 74 | 30 TRÚNG ĐỀ: 74 TRÚNG SIÊU LÔ: 30X4
20-10-2019 49 | 17 TRÚNG ĐỀ: 49 TRÚNG SIÊU LÔ: 17X2
19-10-2019 98 | 10 TRÚNG ĐỀ: 98 TRÚNG SIÊU LÔ: 10X2
18-10-2019 97 | 48 TRÚNG ĐỀ: 97 TRÚNG SIÊU LÔ: 48X2
17-10-2019 61 | 73 TRÚNG ĐỀ: 61 TRÚNG SIÊU LÔ: 73X2
16-10-2019 41 | 16 TRÚNG ĐỀ: 41 TRÚNG SIÊU LÔ: 16X2
15-10-2019 30 | 29 TRÚNG ĐỀ: 30 TRÚNG SIÊU LÔ: 29X2
14-10-2019 11 | 75 TRÚNG ĐỀ: 11 TRÚNG SIÊU LÔ: 75X3
13-10-2019 48 | 81 TRÚNG ĐỀ: 48 TRÚNG SIÊU LÔ: 81X2
12-10-2019 09 | 34 TRÚNG ĐỀ: 09 TRÚNG SIÊU LÔ: 34X2
11-10-2019 68 | 95 TRÚNG ĐỀ: 68 TRÚNG SIÊU LÔ: 95X2
10-10-2019 46 | 83 TRÚNG ĐỀ: 46 TRÚNG SIÊU LÔ: 83X2
09-10-2019 84 | 70 TRÚNG ĐỀ: 84 TRÚNG SIÊU LÔ: 70X2