NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 28-09-2021
27-09-2021 11 | 35 TRÚNG ĐỀ: 11X2 | TRƯỢT
26-09-2021 93 | 37 TRÚNG LÔ: 93 | TRƯỢT
25-09-2021 09 | 97 TRƯỢT | TRÚNG SL: 97X2
24-09-2021 77 | 50 TRƯỢT | TRƯỢT
23-09-2021 35 | 29 TRƯỢT | TRƯỢT
22-09-2021 63 | 31 TRƯỢT | TRÚNG SL: 31X2
21-09-2021 83 | 82 TRÚNG ĐỀ: 83X3 | TRƯỢT
20-09-2021 19 | 00 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG SL: 00X2
19-09-2021 56 | 17 TRÚNG LÔ: 56 | TRÚNG SL: 17
18-09-2021 01 | 93 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRƯỢT
17-09-2021 30 | 68 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRƯỢT
16-09-2021 93 | 97 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG SL: 97X2
15-09-2021 65 | 81 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG SL: 81
14-09-2021 59 | 20 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRƯỢT