NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 24-08-2019
23-08-2019 47 | 12 TRÚNG ĐỀ: 47 TRÚNG BT: 12
22-08-2019 93 | 40 TRÚNG ĐỀ: 93 TRÚNG BT: 40X2
21-08-2019 37 | 72 TRÚNG ĐỀ: 37 TRÚNG BT: 72
20-08-2019 65 | 53 TRÚNG ĐỀ: 65 TRÚNG BT: 53X3
19-08-2019 82 | 07 TRÚNG ĐỀ: 82 TRÚNG BT: 07
18-08-2019 11 | 53 TRÚNG ĐỀ: 11 TRÚNG BT: 53
17-08-2019 98 | 53 TRÚNG ĐỀ: 98 TRÚNG BT: 53
16-08-2019 74 | 64 TRÚNG ĐỀ: 74 TRÚNG BT: 64
15-08-2019 74 | 76 TRÚNG ĐỀ: 74 TRÚNG BT: 76
14-08-2019 84 | 29 TRÚNG ĐỀ: 84 TRÚNG BT: 29
13-08-2019 81 | 22 TRÚNG ĐỀ: 81 TRÚNG BT: 22X2
12-08-2019 59 | 12 TRÚNG ĐỀ: 59 TRÚNG BT: 12
11-08-2019 76 | 34 TRÚNG ĐỀ: 76 TRÚNG BT: 34
10-08-2019 40 | 20 TRÚNG ĐỀ: 40 TRÚNG BT: 20