NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 25-06-2021
24-06-2021 79 | 86 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 86
23-06-2021 99 | 99 TRÚNG ĐỀ: 99 | TRÚNG BT: 99
22-06-2021 05 | 05 TRÚNG ĐỀ: 05 | TRÚNG BT: 05
21-06-2021 51 | 63 TRƯỢT | TRÚNG BT: 63
20-06-2021 98 | 68 TRƯỢT | TRÚNG BT: 68
19-06-2021 72 | 70 TRÚNG ĐỀ: 72 | TRÚNG BT: 70
18-06-2021 61 | 07 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRƯỢT
17-06-2021 67 | 63 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG BT: 63
16-06-2021 21 | 10 TRƯỢT | TRÚNG BT: 10
15-06-2021 83 | 97 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG BT: 97
14-06-2021 46 | 77 TRÚNG ĐỀ: 46X2 | TRÚNG BT: 77
13-06-2021 79 | 27 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 27
12-06-2021 83 | 35 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG BT: 35
11-06-2021 47 | 20 TRƯỢT | TRÚNG BT: 20