NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-10-2019
22-10-2019 37 | 76 TRÚNG ĐỀ: 37 TRÚNG BT: 76
21-10-2019 74 | 47 TRÚNG ĐỀ: 74 TRÚNG BT: 47
20-10-2019 49 | 76 TRÚNG ĐỀ: 49 TRÚNG BT: 76
19-10-2019 98 | 66 TRÚNG ĐỀ: 98 TRÚNG BT: 66
18-10-2019 97 | 44 TRÚNG ĐỀ: 97 TRÚNG BT: 44
17-10-2019 61 | 44 TRÚNG ĐỀ: 61 TRÚNG BT: 44
16-10-2019 41 | 16 TRÚNG ĐỀ: 41 TRÚNG BT: 16X2
15-10-2019 30 | 20 TRÚNG ĐỀ: 30 TRÚNG BT: 20
14-10-2019 11 | 67 TRÚNG ĐỀ: 11 TRÚNG BT: 67
13-10-2019 48 | 78 TRÚNG ĐỀ: 48 TRÚNG BT: 78
12-10-2019 09 | 47 TRÚNG ĐỀ: 09 TRÚNG BT: 47
11-10-2019 68 | 57 TRÚNG ĐỀ: 68 TRÚNG BT: 57X2
10-10-2019 46 | 09 TRÚNG ĐỀ: 46 TRÚNG BT: 09
09-10-2019 84 | 32 TRÚNG ĐỀ: 84 TRÚNG BT: 32