NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 06-06-2020
05-06-2020 13 | 26 TRÚNG ĐỀ: 13X2 | TRÚNG BT: 26X2
04-06-2020 79 | 27 TRƯỢT | TRÚNG BT: 27
03-06-2020 00 | 62 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG BT: 62
02-06-2020 23 | 67 TRÚNG LÔ: 23 | TRÚNG BT: 67
01-06-2020 13 | 58 TRÚNG LÔ: 13X2 | TRƯỢT
31-05-2020 34 | 59 TRÚNG ĐỀ: 34X2 | TRÚNG BT: 59
30-05-2020 65 | 02 TRÚNG LÔ: 65 | TRÚNG BT: 02
29-05-2020 54 | 63 TRÚNG ĐỀ: 54X2 | TRÚNG BT: 63
28-05-2020 13 | 10 TRÚNG ĐỀ: 13X2 | TRÚNG BT: 10
27-05-2020 50 | 74 TRƯỢT | TRÚNG BT: 74
26-05-2020 54 | 74 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG BT: 74
25-05-2020 10 | 14 TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG BT: 14
24-05-2020 79 | 13 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRƯỢT
23-05-2020 90 | 84 TRƯỢT | TRÚNG BT: 84X2