NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 20-04-2021
20-04-2021 74 | 10 TRƯỢT | TRÚNG BT: 10X2
19-04-2021 75 | 04 TRƯỢT | TRÚNG BT: 04
18-04-2021 00 | 35 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG BT: 35
17-04-2021 80 | 98 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRƯỢT
16-04-2021 79 | 14 TRƯỢT | TRÚNG BT: 14
15-04-2021 72 | 36 TRƯỢT | TRÚNG BT: 36
14-04-2021 94 | 39 TRƯỢT | TRÚNG BT: 39
13-04-2021 05 | 81 TRÚNG ĐỀ: 05X2 | TRƯỢT
12-04-2021 29 | 42 TRƯỢT | TRÚNG BT: 42
11-04-2021 23 | 19 TRÚNG LÔ: 23 | TRÚNG BT: 19
10-04-2021 13 | 98 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 98
09-04-2021 70 | 15 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 15
08-04-2021 04 | 78 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG BT: 78
07-04-2021 76 | 12 TRƯỢT | TRƯỢT