NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 28-09-2021
27-09-2021 01 | 91 TRƯỢT | TRƯỢT
26-09-2021 93 | 79 TRÚNG LÔ: 93 | TRÚNG BT: 79
25-09-2021 08 | 97 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG BT: 97X2
24-09-2021 78 | 18 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG BT: 18
23-09-2021 34 | 43 TRÚNG ĐỀ: 34 | TRÚNG BT: 43
22-09-2021 72 | 99 TRƯỢT | TRÚNG BT: 99
21-09-2021 83 | 29 TRÚNG ĐỀ: 83X3 | TRÚNG BT: 29
20-09-2021 19 | 20 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG BT: 20
19-09-2021 56 | 99 TRÚNG LÔ: 56 | TRÚNG BT: 99
18-09-2021 11 | 47 TRƯỢT | TRÚNG BT: 47X2
17-09-2021 30 | 94 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG BT: 94
16-09-2021 93 | 43 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG BT: 43X2
15-09-2021 65 | 30 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 30
14-09-2021 59 | 64 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG BT: 64