NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 28-10-2020
28-10-2020 07 | 83 TRÚNG ĐỀ: 07 | TRÚNG BT: 83
27-10-2020 38 | 57 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG BT: 57
26-10-2020 46 | 92 TRÚNG ĐỀ: 46X2 | TRÚNG BT: 92
25-10-2020 26 | 69 TRƯỢT | TRÚNG BT: 69
24-10-2020 28 | 82 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG BT: 82
23-10-2020 24 | 63 TRÚNG LÔ: 24X2 | TRÚNG BT: 63
22-10-2020 79 | 16 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 16X3
21-10-2020 42 | 64 TRƯỢT | TRÚNG BT: 64
20-10-2020 47 | 25 TRƯỢT | TRÚNG BT: 25X2
19-10-2020 25 | 07 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG BT: 07
18-10-2020 18 | 00 TRƯỢT | TRÚNG BT: 00X2
17-10-2020 69 | 79 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRÚNG BT: 79
16-10-2020 08 | 21 TRÚNG ĐỀ: 08X2 | TRÚNG BT: 21X2
15-10-2020 28 | 85 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG BT: 85