NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 28-10-2020
28-10-2020 08 | 707 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 707
27-10-2020 39 | 548 TRƯỢT | TRƯỢT
26-10-2020 46 | 946 TRÚNG ĐỀ: 46X2 | TRÚNG 3C: 946
25-10-2020 36 | 426 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRƯỢT
24-10-2020 28 | 127 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRƯỢT
23-10-2020 24 | 124 TRÚNG LÔ: 24X2 | TRƯỢT
22-10-2020 78 | 879 TRÚNG LÔ: 78 | TRÚNG 3C: 879
21-10-2020 52 | 044 TRƯỢT | TRƯỢT
20-10-2020 56 | 158 TRƯỢT | TRƯỢT
19-10-2020 24 | 225 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 225
18-10-2020 19 | 318 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRƯỢT
17-10-2020 59 | 459 TRƯỢT | TRƯỢT
16-10-2020 08 | 409 TRÚNG ĐỀ: 08X2 | TRƯỢT
15-10-2020 38 | 429 TRƯỢT | TRƯỢT