NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 06-06-2020
05-06-2020 14 | 913 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 913
04-06-2020 78 | 278 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG 3C: 278
03-06-2020 00 | 500 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG 3C: 500
02-06-2020 22 | 212 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
01-06-2020 23 | 324 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRƯỢT
31-05-2020 34 | 835 TRÚNG ĐỀ: 34X2 | TRƯỢT
30-05-2020 64 | 965 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRƯỢT
29-05-2020 44 | 953 TRƯỢT | TRƯỢT
28-05-2020 12 | 912 TRƯỢT | TRƯỢT
27-05-2020 61 | 551 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRƯỢT
26-05-2020 54 | 153 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
25-05-2020 11 | 221 TRÚNG ĐỀ: 11X3 | TRƯỢT
24-05-2020 79 | 779 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG 3C: 779
23-05-2020 91 | 991 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG 3C: 991