NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 25-06-2021
24-06-2021 79 | 878 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRƯỢT
23-06-2021 99 | 699 TRÚNG ĐỀ: 99 | TRÚNG 3C: 699
22-06-2021 05 | 505 TRÚNG ĐỀ: 05 | TRÚNG 3C: 505
21-06-2021 52 | 151 TRƯỢT | TRƯỢT
20-06-2021 89 | 799 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 799
19-06-2021 73 | 472 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 472
18-06-2021 71 | 761 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 761
17-06-2021 68 | 368 TRÚNG LÔ: 68 | TRƯỢT
16-06-2021 22 | 623 TRÚNG ĐỀ: 22X4 | TRƯỢT
15-06-2021 82 | 484 TRƯỢT | TRƯỢT
14-06-2021 46 | 146 TRÚNG ĐỀ: 46X2 | TRÚNG 3C: 146
13-06-2021 79 | 878 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRƯỢT
12-06-2021 84 | 283 TRÚNG LÔ: 84 | TRÚNG 3C: 283
11-06-2021 49 | 349 TRƯỢT | TRƯỢT