NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 20-04-2021
20-04-2021 75 | 465 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRƯỢT
19-04-2021 55 | 366 TRƯỢT | TRƯỢT
18-04-2021 00 | 500 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG 3C: 500
17-04-2021 80 | 780 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG 3C: 780
16-04-2021 79 | 779 TRƯỢT | TRƯỢT
15-04-2021 92 | 972 TRƯỢT | TRƯỢT
14-04-2021 95 | 294 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRƯỢT
13-04-2021 05 | 405 TRÚNG ĐỀ: 05X2 | TRÚNG 3C: 405
12-04-2021 39 | 039 TRÚNG ĐỀ: 39 | TRÚNG 3C: 039
11-04-2021 13 | 012 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
10-04-2021 13 | 314 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
09-04-2021 70 | 071 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRƯỢT
08-04-2021 04 | 903 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRƯỢT
07-04-2021 84 | 676 TRÚNG LÔ: 84 | TRƯỢT