NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ sáu, 25-06-2021
24-06-2021 6-8 TRƯỢT
23-06-2021 9-9 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 9
22-06-2021 0-5 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 5
21-06-2021 4-1 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 1
20-06-2021 8-8 TRƯỢT
19-06-2021 5-2 TRÚNG ĐUÔI: 2
18-06-2021 5-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
17-06-2021 4-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
16-06-2021 2-1 TRÚNG ĐẦU: 2
15-06-2021 8-3 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 3
14-06-2021 2-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
13-06-2021 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
12-06-2021 8-3 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 3
11-06-2021 2-6 TRƯỢT