NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-10-2019
22-10-2019 3 - 7 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 7
21-10-2019 7 - 6 TRÚNG ĐẦU: 7
20-10-2019 3 - 9 TRÚNG ĐUÔI: 9
19-10-2019 9 - 6 TRÚNG ĐẦU: 9
18-10-2019 7 - 5 TRƯỢT
17-10-2019 6 - 1 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1
16-10-2019 5 - 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
15-10-2019 3 - 0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
14-10-2019 1 - 1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
13-10-2019 4 - 8 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 8
12-10-2019 0 - 8 TRÚNG ĐẦU: 0
11-10-2019 6 - 8 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 8
10-10-2019 4 - 6 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6
09-10-2019 8 - 4 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 4