NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 28-10-2020
28-10-2020 0-7 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7
27-10-2020 1-7 TRƯỢT
26-10-2020 4-8 TRÚNG ĐẦU: 4
25-10-2020 3-5 TRÚNG ĐẦU: 3
24-10-2020 2-7 TRÚNG ĐẦU: 2
23-10-2020 0-7 TRƯỢT
22-10-2020 7-7 TRÚNG ĐẦU: 7
21-10-2020 4-2 TRÚNG ĐẦU: 4
20-10-2020 4-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
19-10-2020 2-5 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5
18-10-2020 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
17-10-2020 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9
16-10-2020 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8
15-10-2020 2-7 TRÚNG ĐẦU: 2