NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 20-04-2021
20-04-2021 5-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
19-04-2021 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5
18-04-2021 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
17-04-2021 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-04-2021 8-9 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 9
15-04-2021 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8
14-04-2021 9-5 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 5
13-04-2021 0-5 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 5
12-04-2021 3-9 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-04-2021 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
10-04-2021 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
09-04-2021 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
08-04-2021 0-3 TRÚNG ĐẦU: 0
07-04-2021 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5