NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 06-06-2020
05-06-2020 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
04-06-2020 7-8 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8
03-06-2020 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
02-06-2020 0-3 TRƯỢT
01-06-2020 1-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
31-05-2020 3-2 TRÚNG ĐẦU: 3
30-05-2020 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4
29-05-2020 5-2 TRÚNG ĐẦU: 5
28-05-2020 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
27-05-2020 6-1 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1
26-05-2020 4-5 TRƯỢT
25-05-2020 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
24-05-2020 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
23-05-2020 2-6 TRƯỢT