NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 28-09-2021
27-09-2021 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
26-09-2021 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9
25-09-2021 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8
24-09-2021 7-6 TRÚNG ĐẦU: 7
23-09-2021 3-5 TRÚNG ĐẦU: 3
22-09-2021 7-3 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3
21-09-2021 7-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
20-09-2021 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
19-09-2021 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
18-09-2021 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0
17-09-2021 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-09-2021 8-4 TRƯỢT
15-09-2021 5-4 TRƯỢT
14-09-2021 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9