THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ ba, 20-04-2021
20-04-2021 7-5 | 01 79 | 20 71 46 11 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG XIÊN 4: 20 71 46 11
19-04-2021 5-3 | 51 86 | 88 66 03 63 TRƯỢT | TRÚNG ST: 51 86 | TRÚNG LÔ: 88 66 03
18-04-2021 0-0 | 08 06 | 60 52 99 54 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 08X2 06X2 | TRÚNG LÔ: 52X2 54
17-04-2021 8-1 | 89 52 | 89 10 15 12 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG ST: 89 52X2 | TRÚNG XIÊN 4: 89 10 15 12
16-04-2021 8-9 | 42 45 | 24 63 56 66 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 42 45 | TRÚNG XIÊN 4: 24 63 56 66
15-04-2021 8-2 | 49 10 | 34 74 37 73 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 49 10X2 | TRÚNG LÔ: 34 37X3 73
14-04-2021 9-3 | 83 02 | 02 01 86 82 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 83 02 | TRÚNG LÔ: 02 01 82
13-04-2021 0-7 | 36 04 | 98 91 99 07 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 36 | TRÚNG LÔ: 98 99 07
12-04-2021 2-7 | 49 96 | 15 61 23 97 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 49 | TRÚNG LÔ: 15 97
11-04-2021 1-1 | 96 49 | 56 23 25 79 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 96 49 | TRÚNG LÔ: 56 23 25
10-04-2021 1-3 | 26 83 | 87 42 55 71 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 26 83 | TRÚNG LÔ: 87 71
09-04-2021 7-0 | 71 51 | 71 49 97 46 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 71 51 | TRÚNG XIÊN 4: 71 49 97 46
08-04-2021 9-0 | 69 96 | 59 28 98 08 TRƯỢT | TRƯỢT | TRƯỢT
07-04-2021 7-7 | 44 59 | 78 37 97 11 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 59 | TRƯỢT
06-04-2021 3-9 | 01 82 | 68 69 57 54 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 01X2 82 | TRÚNG LÔ: 68 57
05-04-2021 0-0 | 87 09 | 07 64 62 87 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 87 | TRÚNG LÔ: 87