NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 28-09-2021
27-09-2021 001 | 35 TRƯỢT | TRƯỢT
26-09-2021 693 | 37 TRƯỢT | TRƯỢT
25-09-2021 408 | 97 TRÚNG 3C: 408 | TRÚNG SL: 97X2
24-09-2021 679 | 40 TRƯỢT | TRÚNG SL: 40X2
23-09-2021 544 | 29 TRƯỢT | TRƯỢT
22-09-2021 872 | 30 TRƯỢT | TRÚNG SL: 30
21-09-2021 084 | 62 TRƯỢT | TRÚNG SL: 62
20-09-2021 009 | 01 TRƯỢT | TRƯỢT
19-09-2021 958 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
18-09-2021 901 | 84 TRÚNG 3C: 901 | TRƯỢT
17-09-2021 330 | 77 TRÚNG 3C: 330 | TRÚNG SL: 77
16-09-2021 093 | 88 TRÚNG 3C: 093 | TRƯỢT
15-09-2021 964 | 92 TRƯỢT | TRÚNG SL: 92
14-09-2021 158 | 20 TRƯỢT | TRƯỢT